Algemene voorwaarden
¬
1)VERKOOP /LEVERINGSVOORWAARDE
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze goederen en diensten die op afstand geleverd worden als gevolg van het aanbod van de webwinkel www.leeuwenhart-middeleeuwseaccessoires.nl evenals alle daar uit voortvloeiende rechtshandelingen.
www.leeuwenhart-middeleeuwseaccessoires.nl hierna te noemen verkoper levert mondiaal de voertaal is echter altijd Nederlands. De klant hierna te noemen koper dient er voor zorg te dragen dat de correspondentie in het Nederlands plaats kan vinden. Eventuele kosten van vertaling documenten zijn altijd voor rekening koper. Op alle handelingen is het Nederlands recht van toepassing.
¬
2)KOPER/OPDRACHTGEVER.
In deze voorwaarde maken wij onderscheid tussen zakelijke en particulieren afnemers.
Een zakelijk klant is hij/zij die handelt in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf of/en hij die voor derde handelt¬ in opdracht van een bedrijf of beroepsbeoefenaar.
Een particuliere klant is hij/zij die handelt¬ als consument om in zijn /haar, of de behoefte van derde te voorzien, zonder dat daar een zakelijk oogmerk aan verbonden is.¬ ¬
Bij Jeugdigen en¬ andere handelingsonbekwame zullen wij er van uit gaan, dat deze handelt met instemming van zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger. Tenzij duidelijk anders vermeld.
¬
3)OFFERTES
Een offerte wordt altijd schriftelijk uitgebracht en heeft een geldigheidsduur van 21 dagen vanaf de dag waarop deze getekend is.
Mondelinge prijsopgaven¬ ¬ geven¬ slechts¬ een voorlopige prijsindicatie ,hieraan kunnen geen¬ rechten ontleent worden totdat¬ zij¬ doormiddel een schriftelijke offerte bevestigd¬ zijn.
In offertes worden de prijzen altijd uitgedrukt exclusief B.T.W. , tenzij anders vermeld.
¬
4)PRIJZEN
De aangeboden goederen en /of diensten worden/zijn duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven op de webwinkel. Voorbehoud plaatsing/tikfouten. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt. Alle aangegeven prijzen zijn in euro's en inclusief¬ belasting toegevoegde waarde.
Lichte afwijkingen in kleur en of model veroorzaakt door productiegangen en /of wijzigingen kunnen niet als reden aangevoerd worden de goederen te weigeren of ¬ retour te zenden.
Facturen worden opgemaakt gesplitst¬ goederenwaarde en belasting toegevoegde waarde.
¬
5)BESTELLEN
Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich akkoord met alle voorwaarden.
¬
6)ANDERE AANKOOPWIJZE
Aankopen via de fysieke winkels.
Hier gelden de voorwaarden van een zichtaankoop.
¬
7)OVEREENKOMST
De koopovereenkomst komt eerst tot stand door het verzenden/ontvangen van de orderbevestiging. Op de orderbevestiging is naast het aankoopbedrag de eventuele bijdrage¬ verzend,verzekering en rembourskosten alsmede een totaalbedrag vermeld.
De verkoper behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren of te annuleren. Behoudens de terugbetaling van een eventuele aanbetalingen rust op de verkoper geen enkele verplichting nog aansprakelijkheid.
¬
8)ANNULEREN
Een particuliere koper kan zijn bestelling schriftelijk annuleren binnen een termijn van¬ 24 uur nadat hij de order¬ geplaatst heeft.
Na de termijn van 24 uur is de verkoper gerechtigd een schadevergoeding te vorderen gelijk aan 50% van de aankoopsom met een minimum van 15 euro.
Zakelijke klanten kunnen hun bestelling niet annuleren.
¬
9)BETALINGWIJZE
Betaling vooraf op rekening via overschrijvingskaart
Betalingen vooraf via girotel, telebankieren¬
Betaling via rembours
Betaling via IDEAL (voor snelle levering)
Betaling via Mistercash / Bancontact ( voor snelle levering )
Betaling via Sofort banking ( voor snelle levering )
Betaling via Giropay ( Duitsland )
Betaling contact (zichtaankoop)
¬
10)BETALINGSGEBREK
De koper is in gebreke indien er een betalingstermijn van 14 dagen is verstreken en hij/zij nog niet aan zijn/haar betalingverplichting heeft voldaan.
De verkoper verzendt aan de koper¬ twee betalingsherinneringen elk met een verlengde betalingstermijn van tenminste een week.
Nadien is hij gerechtigd¬ tot buitengerechtelijke alsmede aansluitende gerechtelijke invordering¬ over te gaan.
Vanaf het eerste moment van in gebreke blijven is de verkoper gerechtigd zijn vordering met de wettelijke rente te verhogen.
¬
11)LEVERING
De levering vindt plaats conform de gegevens van de orderbevestiging.
De bestelde artikelen worden in zo snel mogelijk geleverd.¬
Bij vertraagde levering wordt de koper hiervan zo spoedig mogelijk van in kennis gesteld.
Verzending goederen vindt plaats via nationale internationale bezorgdienst.
¬
12)EIGENDOMSVOORBEHOUD
Zolang de koper het totaal verschuldigde bedrag ter zake van de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk heeft voldaan ,blijven de goederen eigendom van de verkoper.
¬
13)LEVERINGONMACHT
Indien de verkoper buiten zijn schuld niet aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen,stelt hij de koper hier zo spoedig mogelijk van in kennis. Zowel de koper als ook de verkoper hebben dan het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit door middel van een schriftelijke verklaring,zonder recht op enige schadevergoeding.¬
Onder leveringsonmacht wordt verstaan elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid,waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, of waardoor de nakoming in redelijkheid niet gevergd kan worden.¬
¬
14)ONTVANGST GOEDEREN
De koper is verplicht de zending bij ontvangst op beschadigingen te controleren.
Eventuele gebreken direct aan de verkoper te melden en schriftelijk te bevestigen.
¬
15)VERZENDKOSTEN
De goederen worden vervoerd op kosten en voor risico van de koper.
Bij weigering, retourzending¬ worden alle ter zaakdoende verzend/rembourskosten bij de koper in rekening gebracht, eventueel verhoogd met administratiekosten.¬
¬
16)ZICHTTERMIJN RUILING RETOURZENDEN
Voor alle ¬ aanbiedingen geldt een zicht en/of ruiltermijn van 14 dagen tenzij er bij de aanbieding of ordervestiging uitdrukkelijk iets anders vermeld staat. Ondergoed en artikelen die speciaal voor u besteld zijn kunnen niet worden geruild.
¬
17)RUILING/RETOURZENDING
Ruiling/retourzending is slechts mogelijk na overeenstemming met de verkoper. De verkoper kan een andere uiterste ruilingtermijn stellen. De kosten van retour en vervangende zendingen komen voor rekening van de koper.¬
De porto kosten zijn tussen € 6,95 en € 18,- in Nederland, België en Duitsland.
Voor overige landen zijn de kosten meestal hoger dan € 25,-.
¬
18)ZICHTTERMIJN¬
Tijdens de zichttermijn mogen de artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering.
Binnen de zichttermijn mag de particuliere koper de goederen retour zenden¬ na de verkoper hiervan in kennisgesteld te hebben.
De goederen mogen niet gedragen,gebruikt of beschadigd worden. Er mogen geen labels prijskaarten etc. verwijderd worden en dienen zich in een onbeschadigde originele verpakking te bevinden. De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van de goederen door vervoerder. Er ¬ van uitgaande dat de aflevering plaatsgevonden heeft de dag volgend op de datum vermeld op de factuur.
De bewijslast dat de koper tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om binnen de zichttermijn te retourneren berust bij de koper.
¬
19)RETOURZENDEN
Retourzendingen¬ worden bij ontvangst door de verkoper onmiddellijk gecontroleerd op het feit of ze gedragen/gebruikt zijn. Indien de verkoper dit constateert, vindt geen restitutie plaats of wordt het bedrag alsnog in rekening gebracht. Ons oordeel is hierin maatgevend.
Er is hier geen discussie over mogelijk¬
Retourzendingen dienen te geschieden in de originele verpakkingen. Niet of onvoldoende gefrankeerde evenals beschadigde of slecht verpakte retourzendingen worden geweigerd.
Eventuele kosten worden op het restitutiebedrag in mindering gebracht
¬
20 KLACHTEN
Klachten ter zake van leveranties dienen de verkoper binnen een termijn van 8 dagen na verzending goederen schriftelijk te worden medegedeeld. Indien de koper hier in gebreke blijft,heeft de verkoper aan zijn leveringsverplichting voldaan.
¬
21)AANSPRAKELIJKHEID
De verkoper aanvaard geen enkele aansprakelijk voor in directe schade ,daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van de verkoper is slechts beperkt tot de eventuele vergoeding of vervanging van een ondeugdelijke product.¬
¬
22)PRIVACY
De verkoper zal de kopergegevens gebruiken om de bestelling te kunnen leveren en indien nodig contact met de koper op te nemen. Zijn gegevens worden tevens opgenomen in het klantenbestand welk niet ter beschikking van derde gesteld wordt.
Op verzoek van koper wordt hij hieruit verwijderd.¬
¬
23)RECHT EN GESCHILLEN BESLECHTING
Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van enige rechtshandelingen tussen koper en verkoper worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ?s Hertogenbosch.
¬
Helmond, 3 april 2009

Privacybeleid

Wij geven veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

1. Algemeen

In deze privacyverklaring informeren wij u hoe De Broekenparty, Offermansstraat 4, 5715 AN  LIEROP met persoonsgegevens omgaat. 
Voor het verwerken uw bestelling en verzending zijn enige persoonsgegevens nodig. 

2. Gegevensverwerking bij online winkelen

Payment processors
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het iDeal en Sisow. Het betalingssysteem verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Het betalingssysteem heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. En behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van het betalingssysteem dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.  Bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logostiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. 
Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. 
PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. 
In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en bestelling verwerken
Voor het  bijhouden van onze administratie worden uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling verwerkt.  
Deze worden niet met derde gedeeld. Deze worden na de wettelijke bewaar termijn vernietigd.
 

4. Analysetools en Internettechnologieën


Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zgn. “cookies”, tekstbestanden, die in uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Wij hebben op deze website een zgn. IP-anonimisering geactiveerd; hierbij wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van herkomst via de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. 
In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapportages over de activiteiten op de website op te stellen en verdere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende vormen van dienstverlening tegenover de exploitant van de website te leveren. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen en voorafgaand aan het opslaan ingekorte IP-adres wordt niet samengebracht met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van de cookies middels een daarmee overeenkomende instelling van de software van uw browser verhinderen; wij wijzen er echter op dat u dan in voorkomende gevallen geen volledig gebruik zult kunnen maken van de functies van deze website. U kunt bovendien de registratie van de door cookies bijeengebrachte en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en ook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, indien u de onder de volgende link beschikbare browser plug-in downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. 


1. Verantwoordelijke instantie en rechten van de betrokkene

De verwerkingsverantwoordelijke is: De Broekenparty, Postbus 22, 5700 AA  HELMOND. E-mail : gegevens@de-broekenparty.nl . 
U kunt op ieder willekeurig moment kosteloos informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens ontvangen, en uw recht op correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens laten gelden. Neem hiervoor contact op met bovengenoemde contactgegevens. Indien u bezwaar wilt aantekenen tegen de registratie, verwerking of het gebruik van uw gegevens door De Broekenparty volgens deze bepalingen inzake gegevensbescherming in hun geheel of voor bepaalde maatregelen, kunt u uw bezwaar per e-mail of brief ook opsturen naar bovengenoemde contactgegevens.


Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
    -  De webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden; 
    -  De uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina; 
    -  gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken,         plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren); 
    -  U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt; 
    -  De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten; 
    -  Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
-  Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
-  De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. 
  Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
-  De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 
  De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld. 
-  De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
-  De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.
-  De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. 
-  Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
-  Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. 
  U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. 
-  De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. 
  In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren. 
-  U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
Nadere informatie
Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot de uitgever. 
Alle rechten voorbehouden.